Professor

Shigeki Nakauchi

Tetsuto Minami

Associate Professor

日根恭子助教プロフィール写真

Kyoko Hine

Hideki Tamura

Joint Research Member

Mohammad Hassan Shehata

Md. Mizanur Rahman

Secretary

Yuki Kawai

Dr.

Kohta Wakamatsu

Kenichi Ito

Michael Makoto Martinsen

Yugo Kobayashi

Leo Takahashi

M2

Teruyuki Inoue

Takehiro Izumi

Takaji Sato

Takuma Tsuruta

Iori Hida

Yuya Hasegawa

Tatsuto Yamauchi

Yoshitomo Wakana

Thorvue Yong

Nguyen Hoang Nam

Shigen Go

M1

Keita Tsuchiya

Hayato Nakanishi

Shizuku Nojiri

Fuga Nomura

Ryunosuke Hayashida

Tomohiro Fukunaga

Yuta Matsubara

Kousei Moriya

Kairi Yoshino

B4

Collaborator


For personal profiles and more information, please go to the Japanese page.